23 sierpnia 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Platformy Edukacyjnej edu-3d.pl jest 3DP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-511,ul. Nowogrodzka 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000519374, e-mail: lekcje3d@edu-3d.pl – dalej „ADO”;
  2. ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia całoroczne, ferie/wakacje, lekcje pokazowe oraz kursy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji w systemie.

b) w celu realizacji zawartej przez Państwa i ADO umowy o świadczenie usług edukacyjnych i pełnienia nadzoru merytorycznego nad nauczaniem w ramach systemu edukacji edu-3d.pl oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy zawieraniu umowy.

c) w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.

d) w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat usług świadczonych w ramach Platformy Edukacyjnej edu-3d.pl, w szczególności na temat organizowanych zajęć całorocznych i wakacyjno-feryjnych, jak i warsztatów dla dzieci i dorosłych – jedynie w przypadku, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie Państwa następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.

e) jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach Platformy Edukacyjnej edu-3d.pl poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez ADO, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  2. Odbiorcami danych osobowych są wybrani nauczyciele, prowadzący zajęcia w ramach Platformy Edukacyjnej edu-3d.pl, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  1. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

– prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych osobowych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

  1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail lekcje3d@edu-3d.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny 3DP Sp. z o.o, Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.

  1. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail lekcje3d@edu-3d.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 3DP Sp. z o.o, Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.

Zespół edu-3d.pl