6 czerwca 2017

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.  Organizator – Firma organizująca zajęcia: 3DP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

1.2.  Zgłaszający – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy wysłali Zgłoszenie lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do wysłania Zgłoszenia.
1.3.  Usługa – wszystkie zajęcia, których oferta i dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.edu-3d.pl
1.4.  Usługobiorca – Zgłaszający, który zawarł umowę o prowadzenie usługi edukacyjnej z Organizatorem.
1.5.  Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem.
1.6.  Umowa – umowa o prowadzenie usługi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.
1.7.  Zgłoszenie – formularz zapisów dostępny na stronie www.edu-3d.pl
1.8.  Agent – firma reprezentująca Organizatora na mocy podpisanej umowy.
2.  Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w kursach EDU3D organizowanych przez Organizatora, Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie internetowej www.edu-3d.pl
3.  Wysłanie zgłoszenia  jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie.

II REZERWACJA KURSU
1.  Zgłaszający dokonuje wyboru kursu w formularzu zapisów oraz wypełnia dane.
2.  Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane prawidłowo.
3.  Zgłaszający oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są prawidłowe i prawdziwe.
4.  Wysłanie zgłoszenia potwierdza rezerwację wybranego kursu.
5.  Wysłanie Zgłoszenia traktowanie jest jako oświadczenie woli Zgłaszającego, aby zgłoszony Uczestnik uczestniczył w kursach EDU3D

III ZAWARCIE UMOWY 
1.  Zawarcie umowy następuje poprzez:
a)  podpisanie Umowy przez Zgłaszającego oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Organizatora albo Agenta.
oraz
b)  wniesienie opłaty rezerwacyjnej (zaliczki lub pierwszej raty) przez Zgłaszającego w wysokości określonej w umowie.
2.  W zgłoszeniu winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka, itp.) związanych z pobytem Uczestnika na zajęciach.
3.  Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane i uzgodnienia.
4.  O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  Z chwilą podpisania Umowy Zgłaszający jest zobowiązany wpłacić zaliczkę, pierwszą ratę  lub pełną kwotę w wysokości określonej w cenniku(www.edu-3d.pl/zapisy-i-ceny)  gotówką lub przelewem  na konto  Organizatora.
2.  Pozostała cześć należności za usługę winna być uiszczona przez Zgłaszającego zgodnie z harmonogramem spłaty określonym w Umowie (w przypadku kursów cyklicznych) lub pierwszego dnia wypoczynku (w przypadku półkolonii).
3.  Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.
4.  Po podpisaniu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

V REALIZACJA UMOWY
1.  Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie dostępnym na stronie internetowej i Umowie.
2.  W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i Umowie.
3.  W razie nieskorzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, może jednak zaproponować zamienną Usługę równorzędną w terminie opłaconych Usług nie później niż do 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 4. W przypadku niewykorzystania zamiennej usługi równorzędnej w uzgodnionym z usługobiorcą terminie Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy ani zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej.
4.  Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego termin Usługi, w którym otwarta jest placówka Organizatora.
Zgłoszenie może zostać dokonane poprzez:
a)  wysłanie wiadomości sms o treści „nazwa i data Usługi, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na numer tel. podany na stronie internetowej www.edu-3d.pl
b)  wysłanie wiadomości e-mail z podaniem daty Usługi, imienia i nazwiska Uczestnika na adres mailowy. Aktualne adresy dostępne są na stronie www.edu-3d.pl
c)  kontakt telefoniczny z sekretariatem Organizatora pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.edu-3d.pl.
5.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń (w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej itp.). Organizator ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
6.  Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu nie później niż 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
7.  W przypadku określonym w pkt. 6 Organizator, zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołany kurs.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.  Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.
2.  Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Usługobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy odstąpi od umowy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu.
4.  Jeżeli  Usługobiorca odstąpi od umowy później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki, pierwszej raty lub wpłaconej całej kwoty.
5.  Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy w dniu rozpoczęcia kursu lub w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty i jest zobowiązany uiścić na rzecz Organizatora opłatę miesięcznego uczestnictwa w kursie, tj. drugą ratę.

VII WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.  Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (nie dotyczy półkolonii i kolonii).
2.  Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca zwolniony jest z zapłaty rat, których termin płatności przypada po okresie rozwiązania umowy.

VIII UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 
1.  Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
2.  Zgłaszający określają wszystkie osoby upoważnione (w tym rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z zajęć.
3.  Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
4.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.
5.  Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
6.  W powyższym wypadku, Organizator zwraca nadpłaconą kwotę za pozostałą część kursu.

IX REKLAMACJE
1.  Jeżeli w trakcie zajęć Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora).
2.  Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia zajęć.
3.  Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania.
4.  W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

X INFORMACJE DODATKOWE
1.  Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.  Zgłaszający/Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania newslettera z informacjami o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.
3.  Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.